Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het huren van een camper bij Dreamcamper

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. Dreamcamper: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Dreamcamper (4×4 Camperverhuur B.V.) gevestigd aan de Singel 41 3984 NV Odijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 84085029;
 2. huurder: de persoon die van Dreamcamper een camper huurt of wenst te huren;
 3. overeenkomst: de huurovereenkomst tussen Dreamcamper en de huurder;
 4. camper: de camper die door de huurder van Dreamcamper wordt gehuurd;
 5. bestuurder: de natuurlijke persoon die door de huurder schriftelijk of via de e-mail als bestuurder van de camper is opgegeven;
 6. website: de website www.dreamcamper.nl die door Dreamcamper wordt beheerd.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van Dreamcamper en op iedere overeenkomst tussen Dreamcamper en de huurder.

2.2. Dreamcamper is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten op de website of in een e-mailbericht.

2.3. De huurder wordt voor de totstandkoming van de overeenkomst gewezen op de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. Via de website, via de e-mail, telefonisch of in persoon op de locatie van Dreamcamper kan de huurder een beschikbaarheidsaanvraag bij Dreamcamper indienen. Vervolgens stuurt Dreamcamper via de e-mail haar aanbod naar de huurder.

3.2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de huurder via de e-mail akkoord is gegaan met het aanbod van Dreamcamper.

3.3. Nadat de huurder akkoord is gegaan met het aanbod van Dreamcamper, stuurt Dreamcamper via de e-mail een bevestiging naar de huurder met een betaallink voor het betalen van de aanbetaling of voor het betalen van de gehele huursom plus de waarborgsom indien artikel 12.3 van toepassing is. Dit bedrag dient betaald te worden binnen 48 uur nadat deze bevestigingse-mail is gestuurd. Indien de huurder dit bedrag niet tijdig betaalt, dan stuurt Dreamcamper de huurder een betalingsherinnering via de e-mail, met het verzoek het bedrag te betalen binnen 24 uur nadat deze herinneringse-mail is gestuurd. Indien de huurder geen gehoor geeft aan de betalingsherinnering, dan ontbindt Dreamcamper de overeenkomst. De huurder wordt via de e-mail van deze ontbinding in kennis gesteld. Dreamcamper is niet aansprakelijk voor enige schade die de huurder door een dergelijke ontbinding lijdt.

Artikel 4. Annulering van de overeenkomst door Dreamcamper

4.1. Dreamcamper is bevoegd de overeenkomst te annuleren indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan weersomstandigheden of (natuur) rampen waardoor het niet verstandig is om met de camper te rijden of waardoor een grote kans bestaat dat bij het rijden met de camper schade zal ontstaan aan de camper of het te niet gaan, vermissing of diefstal van de camper die door de huurder is gereserveerd en Dreamcamper geen vergelijkbare camper ter beschikking kan stellen.

4.2. Indien Dreamcamper de overeenkomst wegens overmacht annuleert, dan zal Dreamcamper de reeds gedane betalingen aan de huurder terugbetalen.

4.3. Indien Dreamcamper daarvoor een gegronde reden heeft, zoals bij een vermoeden van fraude of het vermoeden dat de huurder zijn verplichtingen jegens Dreamcamper niet zal nakomen, dan kan Dreamcamper besluiten de camper niet mee te geven aan de huurder, zonder dat de huurder recht heeft op schadevergoeding of op enige andere vorm van compensatie. In een dergelijk geval worden reeds gedane betalingen aan de huurder terugbetaald.

4.4. Bij annulering van de overeenkomst is Dreamcamper niet aansprakelijk voor de schade die de huurder daardoor lijdt.

Artikel 5. Huurperiode

5.1. De huurperiode begint op de ophaaldag tussen 14.00 en 17.00 uur en eindigt op de inleverdag tussen 09.00 en 11.00 uur. Elke camper heeft zijn eigen ophaal- en inlevertijden. Deze tijden worden 10 dagen voor de aanvang van de huurperiode naar de huurder gemaild. Bij overschrijding van de huurperiode met een hele of gedeelte van een dag wordt één daghuur (1/7e deel van de weekhuur) plus een extra vergoeding van € 400,00 aan de huurder in rekening gebracht. Voor elke dag dat de huurder de camper te laat terugbrengt wordt de daghuur plus de extra vergoeding van € 400,00 aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 6. Type camper en niet ter beschikking kunnen stellen van de camper

6.1. De huurder huurt een bepaald type camper. Dit betekent dat de huurder geen aanspraak kan maken op een specifiek model. Onder het type camper dat de huurder huurt, vallen verschillende modellen. De huurder dient de camper te accepteren die valt binnen het type dat hij geboekt heeft. Dit kan het model camper zijn dat als voorbeeld voor of bij de totstandkoming van de overeenkomst aan de huurder is kenbaar gemaakt of een vergelijkbaar model.

6.2. Indien Dreamcamper het type camper dat de huurder geboekt heeft niet aan de huurder ter beschikking kan stellen wegens een overmachtssituatie, bijvoorbeeld omdat de vorige huurder de camper niet tijdig heeft teruggebracht, dan stelt Dreamcamper de huurder daarvan zo spoedig mogelijk in kennis en heeft Dreamcamper het recht aan de huurder een ander type camper ter beschikking te stellen. Indien de huurder een camper van een ander type niet accepteert, dan heeft de huurder het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien niet een camper van een ander type beschikbaar is, dan wordt de overeenkomst ontbonden. Indien de overeenkomst overeenkomstig dit artikel wordt ontbonden, dan worden de reeds door de huurder gedane betalingen aan de huurder terugbetaald. Dreamcamper is niet aansprakelijk voor enige schade die de huurder lijdt doordat de overeenkomst overeenkomstig dit artikel wordt ontbonden. Indien de huurder een ander type camper accepteert en voor dit andere type een lagere huurprijs geldt, dan wordt de totale huursom daarop aangepast.

Artikel 7. Kilometers

7.1. Aantal vrije km per week: 1500 km deze zijn in de huurprijs inbegrepen, tenzij anders in het aanbod van Dreamcamper of in de overeenkomst is vermeld.

Artikel 8. Verzekering

8.1. De camper is WA + Casco, inclusief inzittenden, verzekerd. Er geldt een eigen risico van € 1.000,- per gebeurtenis, welke bij schade in binnen- en buitenland in rekening wordt gebracht bij de huurder. Een groene kaart wordt bij de camper meegeleverd. Schade ontstaan door hagel of andere weersomstandigheden, een klapband en de kosten voor het vervangen van een ruit ten gevolge van een ruitbreuk of steenslag zijn voor rekening van de huurder. Deze vormen van onvoorziene schade vallen onder het eigen risico.

8.2. Door de verzekering niet gedekte schade, zoals, maar niet beperkt tot, schade ontstaan doordat de bestuurder ten tijde van het ongeval onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat hij niet in staat moest worden geacht de camper naar behoren te besturen, is geheel voor rekening van de huurder. Ook de schade die ontstaat door het laten rijden van niet bevoegde personen is voor rekening van de huurder. Tot slot worden beschadigingen aan het interieur niet door de verzekering gedekt, zodat herstel en vervangingskosten geheel voor rekening van de huurder zijn. Schade aan de camper door onzorgvuldig gebruik van de camper  is  voor rekening van de huurder.

Artikel 9. Waarborgsom

9.1. De waarborgsom per huurperiode bedraagt € 1.000,00. De waarborgsom dient betaald te worden uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode. Deze waarborgsom wordt, mits de huurder al zijn verplichtingen jegens Dreamcamper is nagekomen, binnen 14 dagen nadat de huurder de camper heeft teruggebracht teruggestort op de rekening van de huurder, eventueel onder inhouding van door de huurder verschuldigde extra kosten. Indien er sprake is van schade, dan kan de termijn genoemd in dit artikel verlengd worden in verband met de afhandeling van de schade. Indien blijkt dat de waarborgsom niet toereikend is voor de vergoeding van de schade waarop Dreamcamper overeenkomstig deze algemene voorwaarden recht heeft, dan zal de huurder direct het meerdere, vastgesteld door Dreamcamper, boven de waarborgsom aan Dreamcamper betalen. Indien noodzakelijk wordt een eindafrekening opgemaakt ter specificatie.

9.2. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.

Artikel 10. Annulering en wijzigen van de overeenkomst

10.1. Annulering dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden. De datum van de postbezorging resp. de datum van ontvangst van de e-mail door Dreamcamper geldt hierbij als annuleringsdatum. Dreamcamper raadt de huurder aan om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

10.2. De annuleringskosten bedragen:

Indien jij als huurder een definitieve boeking annuleert, dan ben je ons annuleringskosten verschuldigd zoals overeengekomen in de huurovereenkomst.

Hieronder wijzen we je nog eens op de kosten bij annulering.

Valt de datum van annulering: Kosten bij annulering:
Binnen 1 dag vóór vertrek: 100% van de huursom
Binnen 1 week vóór vertrek: 90% van de huursom
Binnen 2 weken vóór vertrek: 70% van de huursom
Binnen 6 weken vóór vertrek: 50% van de huursom
Binnen 10 weken vóór vertrek: 25% van de huursom
Binnen 24 weken vóór vertrek: 15% van de huursom
Meer dan 24 weken vóór vertrek: 10% van de huursom

 

10.3. Het eerder terugbrengen van de camper zal niet leiden tot terugbetaling van de huurprijs (of een gedeelte hiervan).

10.4. Indien de huurder geen annuleringsverzekering heeft afgesloten, dan is dat geheel voor risico van de huurder en geeft dat de huurder geen recht op een tegemoetkoming aan de zijde van Dreamcamper, op een korting op de annuleringskosten genoemd in artikel 10.2 of op enige andere vorm van compensatie.

10.5. Het kosteloos wijzigen van de overeenkomst is niet mogelijk, tenzij Dreamcamper schriftelijk of via de e-mail akkoord is gegaan met de wijziging zonder extra kosten. Indien Dreamcamper en de huurder geen overeenstemming kunnen bereiken over de extra kosten die verbonden zijn aan het wijzigen van de overeenkomst, dan blijft de originele overeenkomst in stand of dan dient de huurder de overeenkomst te annuleren en worden overeenkomstig artikel 10.2 annuleringskosten aan de huurder in rekening gebracht.

10.6. Het verkorten van de huurperiode is niet mogelijk. Indien de huurder de huurperiode wenst te verkorten, dan dient de huurder de overeenkomst te annuleren en een nieuwe overeenkomst aan te gaan. Op deze annulering is artikel 10.2 van toepassing.

Artikel 11. Legitimatie en persoonsgegevens

11.1. Bij het in ontvangst nemen van de camper is voor de huurder en alle bestuurders legitimatie d.m.v. geldig paspoort én rijbewijs verplicht.

11.2. Dreamcamper verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 12. Betaling

12.1. Betaling dient als volgt te geschieden:

 1. 25% van de totale huursom onverwijld na de totstandkoming van de overeenkomst;
 2. 75% van de totale huursom + de waarborgsom 6 weken voor aanvang van de huurperiode.

12.2. Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode, dan dient de totale huursom + de waarborgsom betaald te worden onverwijld na de totstandkoming van de overeenkomst.

12.3. Indien de huurder niet tijdig betaalt, dan stuurt Dreamcamper de huurder een herinnering. Geeft de huurder geen gehoor aan deze herinnering, dan heeft Dreamcamper het recht de overeenkomst te ontbinden en worden de annuleringskosten zoals omschreven in artikel 10.2 aan de huurder in rekening gebracht.

12.4. Eventuele bekeuringen die Dreamcamper heeft ontvangen en die betrekking hebben op de huurperiode waarin de camper ter beschikking van de huurder stond, zijn voor rekening van de huurder.

Voor het opzoeken, controleren, versturen en het bewaren van de bekeuringen berekent Dreamcamper administratiekosten. Deze administratiekosten bedragen € 35,- incl. btw per bekeuring. Dreamcamper stuurt de bekeuring door naar de huurder met het verzoek om de bekeuring per omgaande te betalen op de wijze zoals is omschreven op de bekeuring. Onverwijld nadat de huurder de bekeuring betaald heeft, dient de huurder Dreamcamper daarvan in kennis te stellen

Bij parkeer- en/of buitenlandse boetes wordt Dreamcamper soms gesommeerd om de boete te betalen. In dat geval zal de huurder dan het bekeuringbedrag als ook de hierboven vermelde administratiekosten terugvinden op de factuur die voor de boete naar de huurder wordt gestuurd.

12.5. Indien de huurder in gebreke blijft in de tijdige betaling van het bedrag dat hij aan Dreamcamper verschuldigd is, dan stuurt Dreamcamper de huurder een herinnering. Geeft de huurder geen gehoor aan de herinnering, dan is de huurder in verzuim. De huurder is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de huurder in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de huurder na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, dan kan Dreamcamper de vordering uit handen geven, in welk geval de huurder naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.

Artikel 13. Reparatie en schade

13.1. Bij het terugbrengen dient de camper in gelijke staat te verkeren als bij aflevering.

13.2. Ondanks het feit dat de campers van Dreamcamper goed onderhouden worden, kan zich altijd een defect voordoen of kan er schade ontstaan.

13.3. De huurder mag noodzakelijke reparaties tot € 75,00 uit laten voeren. Dit dient te geschieden bij een deskundige herstelinrichting, liefst een dealer van het merk van de camper (het onderstel van de camper is Fiat, de opbouw is Sunlight, Dethleffs, Rollerteam, Bürstner, Rimor, Hobby of Carado). Voor reparaties die dit bedrag te boven gaan, dient te allen tijde eerst contact met Dreamcamper te worden opgenomen en goedkeuring te worden gevraagd. De huurder houdt zich zo mogelijk aan de instructies van Dreamcamper. Op naam van Dreamcamper gestelde originele en gespecificeerde nota’s worden na afloop van de huurperiode aan de huurder terugbetaald.

13.4. Schade aan het interieur, airco-unit op het dak, radio/CD, TV/DVD, achteruitrijdcamera, zonnepanelen, luifel en fietsenrek is voor risico van de huurder, behoudens normale slijtage en gebruikssporen.

13.5. Bij iedere aanrijding dient de lokale politie te worden ingeschakeld en dient het Europese schadeformulier te worden ingevuld. Tevens dient de huurder binnen 24 uur Dreamcamper telefonisch op de hoogte te stellen.

13.6. Door de verzekering niet gedekte schade en kosten zoals ten gevolge van het rijden onder invloed, het laten besturen door niet bevoegde personen, door inbeslagname, drugsvervoer, overstroming, het vernielen van interieur enz. zijn geheel voor rekening van de huurder.

13.7. De huurder is verplicht tijdens de reis en bij het inleveren van de camper de hem bekend zijnde schades en gebreken te melden aan Dreamcamper. Tijdens de reis kunnen schades en gebreken op de volgende wijzen gemeld worden aan Dreamcamper:

–  via het servicenummer wat vermeld staat op de checklist in de camper;

–  op het telefoonnummer 06-34600074

–  via info@dreamcamper.nl

13.8. Vergoeding van vakantiedagen i.v.m. een gebrek is uitgesloten. Door een defect aan een onderdeel tijdens de huurperiode kan de huurder geen aanspraak maken op een vergoeding.

Artikel 14. Onderhoud en schade aan inventaris

14.1. De camper wordt afgeleverd met een volle brandstoftank, halfvolle AdBlue tank (indien aanwezig), volle schoonwatertank, lege afvalwatertank, leeg cassette toilet en van binnen en buiten volledig schoongemaakt. Aan het einde van de huurperiode dient de camper van binnen schoon te zijn, de schoonwatertank leeg, afvalwatertank en het cassette toilet leeg- en schoongemaakt te zijn en met een volle brandstof- en AdBluetank (indien aanwezig) te worden geretourneerd. Is dit niet het geval, dan zal op de waarborgsom worden ingehouden:

 1. een bedrag van maximaal € 300,00 voor het reinigen van de binnenzijde;
 2. € 50,00 voor het ledigen van de afvalwatertank;
 3. € 100,00 voor het ledigen en schoonmaken van het cassette toilet;
 4. € 30,00 voor het voltanken van de brandstof- en/of AdBluetank (indien aanwezig) + de brandstofkosten.

14.2. Wanneer er schade aan inventaris ontstaat of als er onderdelen ontbreken, dan wordt door Dreamcamper achteraf aan de huurder de kosten voor het opnieuw aanschaffen in rekening gebracht.

Artikel 15. Brandstof

15.1. Verbruik van brandstof (diesel) en AdBlue is voor rekening van de huurder. De huurder krijgt de camper met een volle brandstof- en AdBluetank mee en de huurder dient de camper volgetankt te retourneren.

Artikel 16. Verbruikskosten

16.1. Aan vloeistofverbruik voor het chemisch toilet en eventuele olieverbruik zijn geen kosten verbonden.

Artikel 17. Bestuurder

17.1. De bestuurder dient ten minste 25 jaar te zijn en 5 jaar en in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs dat vereist is voor het besturen van de gehuurde camper. Niet Nederlandse ingezetenen dienen in het bezit te zijn van een geldig internationaal rijbewijs, dat in het land van herkomst kan worden aangevraagd. Voor het besturen van de camper met rijbewijs B dient de bestuurder rekening te houden met een gewicht op kenteken variërend van 3.000 tot 3.100 kg, volgens EU-norm met inbegrip van bestuurder (75 kg), volle brandstof-, verswatertanks, gasflessen, reservewiel, kabelhaspel, standaard boordgereedschap en 10 kg voor iedere meter lengte van de camper. Voor het besturen van de camper met rijbewijs C1 dient de bestuurder rekening te houden met een gewicht op kenteken variërend tot 5.400 kg, volgens EU-norm met inbegrip van bestuurder (75 kg), volle brandstof-, verswatertanks, gasflessen, reservewiel, kabelhaspel, standaard boordgereedschap en 10 kg voor iedere meter lengte van de camper.

17.2. De camper mag alleen bestuurd worden door de door de huurder opgegeven bestuurder(s). De huurder is zelf aansprakelijk voor gemaakte verkeersovertredingen.

17.3. De bestuurder dient bij het gebruik van de camper alle instructies die door Dreamcamper zijn verstrekt op te volgen. De bestuurder dient voorzichtig en veilig met de camper te rijden. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan harder te rijden dan de maximaal toegestane snelheid.

17.4 Onze voertuigen zijn uitgerust met een voertuigvolgsysteem.

Artikel 18. Verplichtingen van de huurder

18.1. Indien de huurder niet de bestuurder is, dan dient de huurder de bestuurder te wijzen op deze algemene voorwaarden en ervoor zorg te dragen dat de bestuurder de algemene voorwaarden in acht neemt. De huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de camper tijdens de huurperiode, ook indien de huurder niet zelf de bestuurder is.

18.2. De camper blijft te allen tijde eigendom van Dreamcamper of van zijn opdrachtgever. Het is de huurder niet toegestaan de camper onder te verhuren, ter verkoop aan te bieden, te verkopen, over te dragen, te bezwaren of aan derden ter beschikking te stellen.

18.3. De huurder garandeert dat hij dan wel de bestuurder over een dergelijke lichamelijke en geestelijke conditie beschikt die noodzakelijk is om de camper veilig te kunnen besturen.

18.4. De huurder is zelf verantwoordelijk voor de goederen en personen die hij in de camper vervoert.

18.5. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wapens, brandgevaarlijke zaken of explosieven of illegale goederen, zoals verdovende middelen, met de camper te vervoeren, de camper te gebruiken voor criminele activiteiten of strafbare feiten of de camper te gebruiken voor personenvervoer tegen een vergoeding.

18.6. De camper dient gebruikt te worden in overeenstemming met de ter plaatse bestaande wetten, bepalingen en verordeningen.

18.7. Ingeval van beslag op de camper tijdens de huurperiode, blijft de huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de overeenkomst, waaronder die tot betaling van de huurprijs inclusief opslag, tot het moment waarop de camper vrij van beslagen weer in het bezit van Dreamcamper is. De huurder is gehouden Dreamcamper schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten. Indien er beslag wordt gelegd op de camper, dan dient de huurder Dreamcamper daarvan direct op de hoogte te stellen. De huurder dient de beslag leggende partij te wijzen op de eigendomsrechten van Dreamcamper.

18.8. Indien de huurder zijn verplichtingen jegens Dreamcamper die voortvloeien uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan dient de huurder alle schade en/of kosten te vergoeden die Dreamcamper daardoor lijdt.

Artikel 19. Instructie

19.1. Bij het ophalen van de camper krijgt de huurder een uitgebreide instructie over de werking van de camper en toebehoren. Deze instructie is ook op de website in de instructiefilm te zien. De gebruikershandleidingen van  de camper worden aan de huurder meegegeven.

Artikel 20. Welke landen mogen worden bezocht

20.1. Alle landen van Europa mogen met de camper worden bezocht m.u.v. vooraf door de verzekering en Dreamcamper aangemerkte risicogebieden. De betreffende landen staan op de groene kaart. Het is niet toegestaan met de camper wintersportgebieden te bezoeken of de camper te gebruiken voor wintersportdoeleinden. Schade ontstaan in wintersportgebieden of het gebruik van de camper voor wintersportdoeleinden zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 21. Huisdieren

21.1. Honden zijn enkel toegestaan in bepaalde type campers die Dreamcamper verhuurt. In welke type campers honden zijn toegestaan. Indien de huurder een hond heeft meegenomen in een camper waarvoor een verbod voor honden geldt of indien de huurder een ander huisdier dan een hond heeft meegenomen in de camper, dan worden de reinigingskosten van € 500,00 en, voor zover van toepassing, de kosten voor het herstellen van door het huisdier gemaakte zichtbare schade op de borg ingehouden.

Artikel 22. Roken

22.1. Roken in de camper is niet toegestaan. Indien er in de camper is gerookt, dan worden  de gemaakte reinigingskosten op de borg ingehouden. Deze reinigingskosten bedragen minimaal € 500,-.

Artikel 23. Parkeren

23.1. Het achterlaten van een auto van de huurder en/of bestuurder op het terrein van Dreamcamper tijdens de huurperiode is geheel voor eigen risico en alleen op aanvraag mogelijk. Dreamcamper is niet aansprakelijk voor enige gevolgen die het parkeren van dit voertuig met zich meebrengt (bijvoorbeeld schades of diefstal). 

Artikel 24. Aansprakelijkheid

24.1. Dreamcamper kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

 1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;
 2. enige daad of nalatigheid van de huurder of de bestuurder.

24.2 Dreamcamper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Dreamcamper is uitgegaan van door de huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

24.3. Dreamcamper is verder nimmer aansprakelijk voor persoonlijke, materiële en/of immateriële schade van de huurder, bestuurder of diens reisgezelschap, ontstaan door het gebruik van de camper, mechanische storing en/of aanrijdingsschade. Dreamcamper is niet aansprakelijk voor het gestolen worden uit de camper van eigendommen van de huurder of van een derde. Dreamcamper is niet aansprakelijk voor schade door dood of persoonlijk letsel.

24.3. Dreamcamper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, gederfde (vakantie) vreugde, reiskosten, overnachtingskosten, kosten voor vervangend vervoer, kosten die niet onder de eigen pechhulp of verzekering van de huurder vallen, en schade door bedrijfsstagnatie.

24.4. Indien Dreamcamper aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Dreamcamper beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Dreamcamper gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Dreamcamper beperkt tot de huursom.

Artikel 25. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

25.1. Op elke overeenkomst en rechtshandeling tussen Dreamcamper en de huurder is Nederlands recht van toepassing.

25.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de huurder en Dreamcamper worden beslecht door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Dreamcamper is gelegen. De huurder heeft 1 maand de tijd nadat Dreamcamper zich schriftelijk jegens de huurder op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Vragen of meer informatie over onze algemene voorwaarden?

Neem contact op →